Angol nyelvi játszó

Angol nyelvi játszó a Szivárvány Óvodában

Újdonság: nem nyelvtanulás, hanem nyelvelsajátítás történik, az anyanyelv-elsajátításhoz hasonlóan.

Türelem: Mennyi idő alatt sajátította el a gyermek az anyanyelvét? Óvodánkban naponta.

Csoportunk előnye: van több angol anyanyelvű, vagy a családban is angolt halló – angolul is kommunikáló gyermekünk.

(A képen az Erasmus+ program keretében az angol mozgásos játékot próbálták ki a gyerekek a Csicsergő csoportban.)

Cél

 • Megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet.
 • Örömteli ismerkedést biztosítani a nyelvvel, sikerélményt biztosítani a kicsiknek.
 • A világra nyitott és érdeklődő gyermekek nevelése, akik képesek a különböző kultúrákat megismerni, megérteni.

Feladat

 • Fenntartani és megtartani a gyermekek nyelv iránti érdeklődését, kíváncsiságát.
 • Többféle tanulási stílus alkalmazásával és a gyerekek saját kreativitására építve élvezetessé tenni a foglalkozásokat.
 • A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése játékos szituációkon keresztül.

Eszközök

 • A magyar nyelvű foglalkozásokhoz is használt bábok, képek, memóriajátékok, párosítók és a csoportszoba minden játékszere, rajzeszköze, alkalmanként színezőlapok, feladatlapok.

Néhány módszertani alapvetés

 • Az elsajátítás alapja a sok hallás és összekapcsolás a tevékenységgel.
 • A mindennapi tevékenységek közben is gyakran hallják a kifejezések angol megfelelőit (üdvözlés formái, udvariassági formák, mosdóhasználat, öltözködés, egyszerű utasítások).
 • Nem elég mondani, mindent csinálni és mutatni is kell. (Gesztusok, mimika nagy jelentősége!)
 • Nem javítunk, hanem helyesen visszatükrözünk – akár az anyanyelv-elsajátításnál.
 • Egyszerű, rövid kifejezések – nem szavakat vagy nyelvtant tanulunk!
 • Nem erőltetjük a megszólalást.
 • Új fogalmat akkor célszerű bevezetni, ha magyarul már van ismeret. Támaszkodunk a magyar nyelvű foglalkozások alapját képező tematikus tervre.

A főbb műveltségi területek itt is megjelennek:

Külső világ tevékeny megismerése – környezetismeret, Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései – matematika, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, testnevelés.

Előtérben a komplex feldolgozás (legalább 3 műveltségi terület megjelenése alkalmanként).

Ugyanazt a témát többféle játékkal dolgozzuk fel, ezeket a magyar foglalkozásokon is használjuk. Pl. nevezd meg!, mi hiányzik, barkochba, sorba rendezés, visszhang-játék, memóriajáték, dominó, halmazokba rendezés, ki a gyorsabb?, mi van rajta – takarásból megjelenő kép, kinél van a…, mi van a képen – utánozd, mutasd be!, találd meg!, igaz-hamis, tapogatós-kitalálós. Énekek, mozgásos játékok, barkácsolás, egyszerű mese – képi segítséggel.

A gyermekeknek biztosítjuk az élményszerű tanulás lehetőségét.

Rangics Jánosné óvodapedagógus