headimg
Jó gyakorlatok

Angol nyelvi játszó a Szivárvány Óvodában

Cél:     -    Megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet

-          Örömteli ismerkedést biztosítani a nyelvvel, sikerélményt biztosítani a kicsiknek.

-          A világra nyitott és érdeklődő gyermekek nevelése, akik képesek a különböző kultúrákat megismerni, megérteni.

Feladat:     - Fenntartani és megtartani a gyermekek nyelv iránti érdeklődését, kíváncsiságát

-          Többféle tanulási stílus alkalmazásával és a gyerekek saját kreativitására építve élvezetessé tenni a foglalkozásokat

-          A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése játékos szituációkon keresztül

Eszközök: - a magyar nyelvű foglalkozásokhoz is használt bábok, képek, memóriajátékok, párosítók és a csoportszoba minden játékszere, rajzeszköze, alkalmanként színezőlapok, feladatlapok.

Újdonság: nem nyelvtanulás, hanem nyelvelsajátítás történik, az anyanyelv-elsajátításhoz hasonlóan.

Türelem: Mennyi idő alatt sajátította el a gyermek az anyanyelvét? Óvodánkban naponta

Csoportunk előnye: van több angol anyanyelvű, vagy a családban is angolt halló – angolul is kommunikáló gyermekünk.

Néhány módszertani alapvetés:

Az elsajátítás alapja a sok hallás és összekapcsolás a tevékenységgel.

A mindennapi tevékenységek közben is gyakran hallják a kifejezések angol megfelelőit (üdvözlés formái, udvariassági formák, mosdóhasználat, öltözködés, egyszerű utasítások).

Nem elég mondani, mindent csinálni és mutatni is kell. (Gesztusok, mimika nagy jelentősége!)

Nem javítunk, hanem helyesen visszatükrözünk – akár az anyanyelv-elsajátításnál.

Egyszerű, rövid kifejezések – nem szavakat vagy nyelvtant tanulunk!

Nem erőltetjük a megszólalást.

Új fogalmat akkor célszerű bevezetni, ha magyarul már van ismeret. Támaszkodunk a magyar nyelvű  foglalkozások alapját képező tematikus tervre.

A főbb műveltségi területek itt is megjelennek:

Külső világ tevékeny megismerése – környezetismeret, Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései – matematika, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, testnevelés.

Előtérben a komplex feldolgozás (legalább 3 műveltségi terület megjelenése alkalmanként).

Ugyanazt a témát többféle játékkal dolgozzuk fel, ezeket a magyar foglalkozásokon is használjuk. Pl. nevezd meg!, mi hiányzik, barkochba, sorba rendezés, visszhang-játék, memóriajáték, dominó, halmazokba rendezés, ki a gyorsabb?, mi van rajta – takarásból megjelenő kép, kinél van a…, mi van a képen – utánozd, mutasd be!, találd meg!, igaz-hamis, tapogatós-kitalálós. Énekek, mozgásos játékok, barkácsolás, egyszerű mese – képi segítséggel.

A gyermekeknek biztosítjuk az élményszerű tanulás lehetőségét. 

Rangics Jánosné óvodapedagógus

footerimg