Rólunk

Ismerje meg óvodánkat!

Az óvoda nevelési programjából kiemelnénk a következő néhány gondolatot, ezzel szeretnék felkelteni érdeklődésüket óvodánk iránt.

A Székesfehérvári Szivárvány Óvodában és Püspökkertvárosi Tagóvodájában a gyerekek biztonságban érzik magukat, a felnőttek szeretettel törődnek velük.

A természetes gyermeki megnyilvánulások közül a játékot tarjuk a legfontosabbnak. A játék biztosítja az élményszerzés lehetőségét, arra törekszünk, hogy tudásvágyuk kielégülhessen és nyitottá váljanak a világra. Szeretnénk, ha játékos felfedező tapasztaló vágyuk minél hosszabb ideig megmaradjon és segítse az új befogadását

Nevelésünk az óvodapedagógus és a gyermek személyes kapcsolatán alapuló a gyerekek tevékenység közben formálódó személyiségfejlesztése, ezért nagy fontosságú a cselekedtetés, a szerephelyzet teremtése.

Óvodánk olyan hely ahol minden adott ahhoz,replica-watch.net hogy a gyerekek sikerélményhez jussanak, és ennek hatására fokozódjon önbizalmuk.

Óvodánkban a magatartáskultúrát az egymás iránti tisztelet, elfogadás és szeretet jellemzi a gyermek és a felnőtt vonatkozásában egyaránt.

A különböző tevékenységekben fejlődik kommunikációs készségük, megtanulnak alkalmazkodni társaikhoz és a feladatokhoz.

Óvodánk maximálisan figyelembe veszi a gyermek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit.

A személyiség fejlesztésében szorosan együttműködünk a családdal.

A nyugodt, következetes pedagógusi magatartás mellet lehet várni az egész csoport kiegyensúlyozott életritmusát.

A gyermek tisztelje környezetét, és anélkül alakítsa, hogy azt károsítaná. Ez a szemlélet segíti a környezettudatos magatartás, valamint a gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődés kialakulását,

Az óvodai nevelés a közösségi nevelés kereti között zajlik. Így fejlődnek azok a készségek tulajdonságok amelyek szükségesek az erkölcsi normák kialakulásához – alkalmazkodás, együttműködés, elfogadás, segítségnyújtás.

Az óvodai nevelést Alapítványaink segítik, sok fejlesztő eszköz, udvari játék és bútor teszi biztonságosabbá, és szebbé a környezetet. Kirándulások és bábszínházak szervezése teszi élményekben gazdagabbá az óvodai életet.

Óvodánkban a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak ahhoz, hogy a gyermekek a különböző tevékenységekben sikerélményhez jussanak, biztosítva mindenki számára az esélyegyenlőséget.

A pedagógia program teljes terjedelemben olvasható a dokumentumtárban.

Óvodánk 2011-2013 között sikeres Comenius nemzetközi együttműködési programot valósított meg, erről is olvashatnak honlapunkon.

2016-2018 közötti időszakban az Erasmus+ program keretein belül újabb nemzetközi együttműködési program segíti a tapsztalatszerzést és európai kitekintést a nevelőtestület és a gyermekek számára.

Történetünk

Óvodánkat 1962-ben a Székesfehérvári Könnyűfémmű alapította a dolgozók gyermekeinek ellátására.

1975-ben új épületet építettek, és 3 csoporttal bővült az intézmény. Az évek folyamán az óvoda mellett található épületeket is óvodává kellett alakítani a hatalmas igény kielégítésére. A bővítésekkel 1981 szeptembertől 12 csoporttal működött óvodánk, mint KÖFÉM ÓVODA. Ebben az időben csoportonként 40 gyermek nevelése és iskolai életre felkészítése a létszámot tekintve hatalmas feladat volt.

1993. Január 01-től Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodánk fenntartója, és a neve is megváltozott, nevelőtestületünk döntése alapján SZIVÁRVÁNY ÓVODA lettünk. A közoktatást befolyásoló törvények változásával óvodánk is saját nevelési program készítésével szerette volna elérni, hogy a célok és a pedagógia hozzáadott érték a lehető legjobb összhanban legyen az óvoda élet sikerességéért.

2011. augusztus 01-től 10 csoportos óvoda jött létre a Püspökkertvárosi Óvoda és a Szivárvány Óvoda összevonásával. A közös vezetés alá vont intézmény 254 férőhellyel rendelkezik, 21 óvodapedagógus, 3 pedagógiai asszsisztens, 10 dajka, 2 óvodatitkár, 1 udvaros, 1 takarító látja el a gyermekek nevelésével, a gyermekek iskolakezdéséhez szükséges testi, lelki és szociális érettség kialkításával összefüggő feladatokat.

7 csoportban fogadjuk a gyerekeket, 179 férőhelyen. 2 csoportban teljesen vegyes életkorú gyerekek, 5 csoportban pedig lehetőség szerint korosztályi megosztás alapján járnak óvodásaink.
...
Szivárvány Óvoda székhely
3 csoportban 75 férőhellyel várja az óvodásokat.
...
Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája

Püspökkertvárosi Tagóvoda bemutatása

Az Intézmény befogadó épülete nem óvodai célra épült, hanem a székesfehérvári Püspökség rezidenciája volt. Óvodaként az 1960-as években nyitotta meg kapuit, de az épület pontos története máig nem ismert. 1991-ig, amíg a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata át nem vette az óvoda üzemeltetését, VIDEOTON Zobori úti Óvodájaként működtünk. 1980-as évek végén több éves felújítást végeztek az épületen és udvarán. 2011-től integráltak bennünket a Székesfehérvári Szivárvány Óvodával.

Óvodánk Székesfehérvár legmagasabb pontján, folyamatosan beépülő zöldövezeti részén található. A kétszintes, műemlék értékű épület többségében öreg, de fiatal fákkal is árnyékolt 2440m2 tervezett udvarral rendelkezik. A szinteltolásos füves területek és a mozgásfejleztő játéok ideális játszóhelyük a gyermekeknek, ahol a minden napokban felszabadultan mozoghatnak, fejlődhetnek és ügyesedhetnek. A gyermekek egészségének megőrzése céljából udvari ivókút áll rendelkezésükre, hogy amikor szükségét érzik bármikor szomjukat olthassák. A másik kútnál a kezüket tudják megmosni. Az egyik homokozó felett kiépített árnyékoló védi őket a nap káros sugaraitól. A másik két homokozónál napernyőkkel és a fák segítségével vigyázunk testi épségükre.

Az udvarunk rendjének, szépségének megóvása mindannyiunk közös ügye. Minden évszaknak megvan a hozzá kapcsolódó munkatevékenysége, amibe a gyerekek örömmel és rendszeresen bekapcsolódhatnak, korosztályuknak megfelő szinten. A közös tevékenységek által felelősséget éreznek a gyönyörű udvarért, amely gazdag növény és állatvilága állandó élményt nyújt számukra. Rovarok, gyíkok, békák, csigák találnak itt menedéket. A fákon és odvaikban harkályok, rigók, cinkék és gerlék nevelik fiókáikat. Téli etetésükről, nyári frissítő fürdőjükről és innivalójukról is közösen gondoskodunk az egész évben, a napi megfigyelések mellett.

A tárgyi feltételeket folyamatosan javítjuk, bővítjük, amiben nagy segítséget kapunk az alapítványunk támogatóitól – szülők, munkahelyek, szervezetek, a dolgozók felajánlásai -.

„Püspök-kertvárosi Óvodáért Alapítvány” – 1999-től működik.

18489255-1-07

Nevelőtestületünk környezetvédelem iránti elhivatottsága, az óvodánk és környezete, környéke optimális lehetőséget kínál környezettudatos nevlőtevékenységünk folyamatos továbbfejlesztéséhez is. Több éves tapasztalataink és hagyományaink továbbvitelében lehetőséget ad az integrálás utáni közös program is.

Óvodánk családias jellegéből is adódóan a szülőkkel jó partneri kapcsolatot tudunk kialakítani. Előítéletektől mentesen közeledünk mindekihez, a kölcsönös bizalom a közös cél érdekben, a gyermekek egészséges fejlődéséért, tudatos fejlesztésükért.

A székhely óvoda dolgozóival – óvónőkkel, dajkákkal egyaránt – egyre jobb a kapcsolatunk, amit a közös megbeszéléseken túl, az óvodán electric hoverboard kívüli programokkal erősítjük, gazdagítjuk. Szakmai téren szívesen megosztjuk egymással tudásunkat, tapasztalatainkat. Mindkét intézményben nyitottak vagyunk az újdonságokra, fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést a munkánk, terveink sikere érdekében.

portable battery charger

Adataink:

1. Csoportok létszáma: 3

2. Gyermekek száma: 75

3. Pedagógusok száma: 6 fő

4. Technikai dolgozók száma: 3 fő dajka; 1 fő takarító ; 1 fő udvaros/karbantartó a két intézményben megosztva

5. Egyéb: 1 fő óvodatitkár 4 órában

Nevünk és címünk: Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája

Székesfehérvár, Püspökkertvárosi Ln. 46.